Η απόφαση  σχετικά με τις βεβαιώσεις Μητρώου που εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4304Β/2023.

Οι Βεβαιώσεις αυτές περιέχουν πληροφορίες για τον ΑΦΜ φορολογουμένου Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης ως ακολούθως:

Α. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Φυσικού Προσώπου/ Ατομικής Επιχείρησης

Β. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης

Οι ως άνω βεβαιώσεις φέρουν ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code) με τη χρήση του οποίου επαληθεύονται τα στοιχεία της Βεβαίωσης από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.