Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν Εταιρείες σε όλους τους τομείς και όλα τα κράτη μέλη και πλήττουν σοβαρά, σε δυσανάλογο βαθμό, τις ΜΜΕ.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών αντιμετωπίζει αυτές τις ελλείψεις, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της πειθαρχίας όλων των εμπλεκομένων (δημόσιες αρχές, μεγάλες Εταιρείες και ΜΜΕ) όσον αφορά τις πληρωμές και την προστασία των εταιρειών από τις αρνητικές επιπτώσεις των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023 στο πλαίσιο του στόχου «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή».

Παραθέτουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ