Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2029 Β/2020  μια ακόμα Κοινή Yπουργική Aπόφαση που αφορά στην παράταση προθεσμίας  έως 30.11.2020 για την  καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020,  απαιτητών έως 31-05-2020.

Με την ως άνω ΚΥΑ  προστέθηκε νέα  παράγραφος στην προγενέστερη απόφαση   που προβλέπει ότι στις διατάξεις της  απόφασης  για την παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020  εμπίπτουν  οι επιπλέον δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.)  που   αναφέρονται αναλυτικά στο ως άνω ΦΕΚ