Προκειμένου να στελεχωθεί το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών  και Αξιολογητών ο  Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, για την εξυπηρέτηση της παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

Οι αιτούντες, εκτός των άλλων προσόντων που αναφέρονται στην πρόσκληση πρέπει να είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή έως την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία. Εμπρόθεσμες θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας.

Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.

Η Πρόσκληση για το Μητρώο Ελεγκτών βρίσκεται εδώ.

Η Πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών βρίσκεται εδώ.