Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1396/14-7-2009 η υπ' αρ. οικ. 2/49086/0025 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας με τίτλo: ''Πρόσβαση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε χρηματοδότηση κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης.