Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1252Β/2024 αναφέρεται στο  Πρόγραμμα με τίτλο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Το Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του. Τα εν λόγω κείμενα ενσωματώνονται
στην ως άνω απόφαση  και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.