Προκηρύσσεται σύμβαση με αντικείμενο την εξωτερική αξιολόγηση της πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002945  που αφορά  παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.200 ωφελούμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών έκαστο
  2. Πιστοποίηση των ωφελούμενων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79311200-9: Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 25.806,45€ ΦΠΑ: 6.193,55 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21/12/2020 και ώρα 15:00.

Η προκήρυξη της σύμβασης βρίσκεται εδώ