Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω παροχής κινήτρων, ήτοι, επιδότηση κατά 40% των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για
διάστημα ενός έτους στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις/εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες στις 09.09.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους.
Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης, που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 09.09.2022 και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής σχετικής «Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης» του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ.
Για τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων και ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, ισχύει ότι : οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές,
ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο εκκινεί από την ημέρα της μετατροπής της σύμβασης εργασίας του από μερικής σε πλήρους απασχόλησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο 53/2023 του ΕΦΚΑ εδώ