Κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 922 Β/2023 αφορά στην  εφαρμογή Προγράμματος χορήγησης Επενδυτικών Δανείων και επιχορήγησης στους Δικαιούχους Φορείς,  με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων  και ειδικότερα το σκοπό, τη διάρκεια του Προγράμματος, τα όργανα συντονισμού, ελέγχου και διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» και τις αρμοδιότητές τους, τους Δικαιούχους Φορείς, τους πόρους του Προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα και την αξιολόγησή τους, τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων, τους όρους και τα δικαιολογητικά χορήγησης και τον τρόπο απόδοσης του προϊόντος των δανείων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εξυπηρέτηση των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος, καθώς και κάθε ζητήματος σχετικού με τα ανωτέρω.