Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91Α/2021 η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Η Κυβερνητική  Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής μετονομάζεται σε Κυβερνητική Επιτροπή
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, απαρτίζεται από 12 Υπουργούς και είναι αρμόδια για την κατάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Επιπλέον συστήνεται  και Εκτελεστική Επιτροπή Προγραμματισμού και Σχεδιασμού  ως ομάδα εργασίας  για την υποβοήθηση του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής.