Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55 Α/2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αντιμετωπίζει  επείγοντα  θέματα.

Από την 12.03.2020 αναστέλλεται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.

Σύμφωνα με  ανακοίνωση του “ΕΡΓΑΝΗ”

“Σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.”  αναστέλλεται από τις 12-03-2020 η λειτουργία των εντύπων Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ Αναγγελία.”

Τα δεδομένα των ανωτέρω εντύπων θα υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παραχθείσας εργασίας