Με τον νόμο 3213/2003 ( ΦΕΚ 309 Α ’/31.12.2003) επιβλήθηκε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης  στον 'Άρειο Πάγο μεταξύ άλλων και στα μέλη επιτροπών διενέργειας ή αξιολόγησης διαγωνισμών του δημοσίου ως και στα πρόσωπα που συνάπτουν συμβάσεις οικονομικού αντικειμένου με το δημόσιο.

Μεταξύ των υπόχρεων σε δήλωση που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του νόμου και έχουν σχέση με τον κλάδο των εργολάβων δημοσίων έργων είναι : «Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1418/84 (περί δημοσίων έργων) και του Π.Δ. 609/85 εφ΄όσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ (άρθρο 1, περ. ι).

Επίσης με το νόμο 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α ’/14.02.2005) (περί βασικού μετόχου) επιβλήθηκε η υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα μέλη οργάνου διοικήσεως, τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.

Το δε οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι ανώτερο του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ καθώς επίσης και οι συμβάσεις των οποίων το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι κατώτερο του 1.000.000,00 ευρώ αλλά έχουν ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ή συμπλήρωση ανατεθημένου έργουπου υπερβαίνει συνολικά το ποσό αυτό, ανεξάρτητα εάν το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα συνεπάγεται ή όχι δαπάνη για την αναθέτουσα αρχή»