Τη Δευτέρα 20.02.2023 από ώρα  08:30 έως και 10:15 παρουσιάστηκαν περιστασιακά και κατά περίπτωση μεγάλοι χρόνοι απόκρισης του υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ καθώς και καθυστερήσεις ή/και αδυναμία πρόσβασης σε αυτό, επισημαίνει έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και παρέχει σχετικές οδηγίες προς τις Αναθέτουσες Αρχές.