Δημοσιεύουμε την περίληψη της  διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”», εδώ