Δημοσιεύουμε την περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”», εδώ