με την τελευταία της επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς κοινοποιώντας και την προγενέστερη αλληλογραφία της α) 3373/4.11.2008,  β) 2284/7.7.2010, επιστολές ΠΕΔΜΕΔΕ καθώς και γ) 2526/683/442/22138/2601/26.7.2010 κοινή επιστολή όλων των Ε.Ο. τονίζοντας το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εργοληπτικός κόσμος