Η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Κ.Ο.  ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε δημόσια διαβούλευση με θέμα «Τα δημόσια έργα ως μοχλός Ανάπτυξης της Χώρας» στο Μέγαρο της Βουλής (Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013), απευθύνοντας πρόσκληση στον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Γεώργιο Ρωμοσιό.

Οι βασικοί άξονες, τους οποίους ανέπτυξε ο Πρόεδρος της Ένωσης στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων ήταν οι εξής :

Έγκαιρη πληρωμή έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Κοινοτική Οδηγία).

Άρση του φαινομένου της «αρνησιδικίας» με την ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων και την άμεση εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Απλούστευση διαδικασιών παραγωγής των έργων. Προσυμβατικό στάδιο, συμβατικό στάδιο, χρόνος παραλαβής, εκκαθάριση σύμβασης.

Κατάρτιση και έκδοση αναλυτικών τιμολογίων για την κατασκευή των δημοσίων έργων με εφαρμογή των ΕΤΕΠ που συνακόλουθα θα αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή και στα ιδιωτικά έργα.

Έλεγχος και επίβλεψη των δημοσίων έργων από πιστοποιημένους ιδιώτες – Μητρώο Συντελεστών Κατασκευής Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΣΙΕ).

Ποιοτική ανασυγκρότηση δομών μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων – Κίνητρα ενίσχυσης αυτών.

 

Κίνητρα ενεργειακού σχεδιασμού και ανακαίνισης κτιρίων για επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μέχρι το 2020.

 

Δημόσιες επενδύσεις με κατεύθυνση τα έργα υποδομών που έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Ενθάρρυνση και ενίσχυση των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

Καταπολέμηση της ετεροδοσοληψίας – Σύμφωνο και κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς – Καθαρές σχέσεις μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων με την καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονικής ταυτότητας διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους.