ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του Β΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης,

Ανακοινώνει ότι:

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης της ως άνω Πράξης έως τις 24.07.2020.

Ειδικότερα:

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 24.07.2020, όπου ολοκληρώνεται ο B’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της ως άνω Πράξης.

Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και επιπλέον έχει αποσταλεί το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην ΠΕΔΜΕΔΕ μέχρι και 24.07.2020

 

Μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη ως προς τα ανωτέρω πρόσκληση του Β΄ κύκλου εδώ.

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ