ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του Γ΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης,

Ανακοινώνει ότι:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης της ως άνω Πράξης έως τις 18.12.2020.

Ειδικότερα:

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 18.12.2020, όπου ολοκληρώνεται ο Γ’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της ως άνω Πράξης.

Στο πλαίσιο του Γ΄ κύκλου θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι και 18.12.2020 και επιπλέον έχει αποσταλεί το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην ΠΕΔΜΕΔΕ μέχρι και 21.12.2020.

 

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις για θέσεις κατάρτισης στις κάτωθι Κατηγορίες Περιφερειών:

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
  • Κεντρική Μακεδονία,
  • Θεσσαλία,
  • Ήπειρος,
  • Δυτική Ελλάδα

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:

  • Νότιο Αιγαίο

Οι θέσεις κατάρτισης για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας έχουν καλυφθεί από τον Α’ και Β’ κύκλο.

Μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη ως προς τα ανωτέρω πρόσκληση του Γ΄ κύκλου εδώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ