Ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και  Μελετών. Η τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης”,

Στην τροπολογία, εκτός των άλλων, αναφέρονται  τα εξής:

 Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών ‘Εργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού Πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση τακτικής αναθεώρησης όπως προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116).

Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών’Εργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η».
Βεβαιώσεις εγγραφής —πτυχία που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ έως την Ιη Σεπτεμβρίου 2021 παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού Πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019.

Αναμένεται η δημοσίευση του Νόμου σε ΦΕΚ