Επιστολή της Ένωσης προς το Δήμαρχο Κορυδαλλού με αίτημα τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο με τίτλο “Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων προπροστασίας για τα Σχολικά κτίρια του Δήμου” , λόγω διακοπής  λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ