Ο  Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ι. Σαρματζής ενημερώνει τα μέλη ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών  υπέγραψε  απόφαση με την οποία επιμηκύνεται, έως τις 30 Απριλίου 2021, η παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Επίσης, προβλέπεται η παράταση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης για τις δόσεις των ρυθμίσεων και των τμηματικών διευκολύνσεων, οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς αναστολής.

Διευκρινίζεται ότι κάθε πληρωμή φόρου είτε κάθε πληρωμή δόσης ρύθμισης που είχε παραταθεί λόγω του covid 19  και είχε μετατεθεί η πληρωμή τους  για τις 31/08/2020 , σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο οι ημερομηνίες πληρωμής μετατίθενται για τις 30/04/2021