Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   5691β/2023 χορηγείται  παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών