Με το άρθρο 18 Ν. 5055/2023 , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 161 Α/2023 δίδεται παράταση  κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. των προθεσμιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων κεφαλαιουχικών Εταιρειών για το έτος 2023.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.