Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1797 Β/2021 η απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται  μέχρι την 30.06.2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης του Προγράμματος για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των υποχρεώσεών  τους  που απορρέουν από  δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία  ολοκλήρωσης του Προγράμματος έληγε την 30.04.2021.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 5004 Β/2020.