Παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων που ήταν απαιτητές έως την 19.02.2021. Επιπλέον παρατείνεται κατά ένα μήνα και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων κάθε ρύθμισης.

Τα ανωτέρω αναφέρονται, εκτός των άλλων, στην υπ΄αριθμ. 13/2021 εγκύκλιο του  ΚΕΑΟ