Οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) μπορούν να υποβληθούν έως τις 31/12/09 στην εφορία (Αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.
Για το  σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει αντιστοίχηση των παλαιών Κ.Α.Δ. με τους νέους.

Oι Κ.Α.Δ. που αφορούν τα μέλη μας βρίσκονται στα Κεφάλαια ΣΤ' και ΙΓ'  του ΦΕΚ Β' 2149/16-10-2008

 exclamationpoint

Ειδικότερα θα πρέπει:
1.  Να υποβληθεί δήλωση μεταβολής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχηση των παλαιών Κ.Α.Δ. με τους νέους, χωρίς άλλη μεταβολή των στοιχείων ΜΗΤΡΩΟΥ του υπόχρεου.

2. Σε περίπτωση που υποβάλλεται δήλωση μεταβολής εργασιών
(εισαγωγή νέας η μεταβολή/διακοπή δραστηριότητας) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν δεν έχει γίνει πρώτα αλλαγή Κ.Α.Δ.

3. Το ίδιο ισχύει και για μεταφορά έδρας, αλλαγή Δ.Ο.Υ.

4. Όσοι χρησιμοποιούν για τη συναλλαγή τους με την εφορία το Διαδίκτυο μπορούν να αντιστοιχίσουν τους παλαιούς με τους νέους Κ.Α.Δ. με χρήση του κωδικού πρόσβασης που ήδη κατέχουν.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν εκ των υστέρων τυχόν λάθη στην ηλεκτρονική αντιστοίχηση των Κ.Α.Δ. η διόρθωση τους πρέπει να γίνει με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολής στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.