Με το Προεδρικό Διάταγμα 82/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 139 Α/2023 επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο περιεχόμενο του Π.Δ. 77/2023.

Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, στο ως άνω Π.Δ αναφέρεται ότι:

-Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, από τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης , ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, (α) η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και (β) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

-Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής.»

-Έργα, τεχνικές μελέτες και η παροχή υπηρεσιών που έχουν δημοπρατηθεί ή συμβασιοποιηθεί πριν από την 27η Ιουνίου 2023, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του άρθρου 8 του π.δ. 77/2023, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και αφορούν υποδομές ύδρευσης, πλην των συμβάσεων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της μείζονος περιοχής πρωτευούσης και των συμβάσεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου εκατοστού δεκάτου τετάρτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ολοκληρώνονται από τις υπηρεσίες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, τις Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
– Έργα, τεχνικές μελέτες και η παροχή υπηρεσιών που έχουν δημοπρατηθεί ή συμβασιοποιηθεί πριν από την 27η Ιουνίου 2023, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 77/2023, περί μεταφοράς
αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και αφορούν λιμενικές υποδομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ολοκληρώνονται από τις υπηρεσίες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, τις Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.