Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 942 Β/2023 προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος “Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια” («Smart Readiness»).

Το ως άνω  Πρόγραμμα  επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του
με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών. Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Smart Readiness» θα παρέχει επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους
του κόστους των ανωτέρω εργασιών, η ονομαστική αξία των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν τόσο την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα», όσο και τη διασύνδεση τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ που περιγράφει όλη τη διαδικασία εδώ