Ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3188Β/2022 με την οποία καθορίζονται οι  όροι, οι  προϋποθέσεις  και οι διαδικασίες  για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές. Επιπλέον προβλέπονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για   την καταβολή των ενισχύσεων και την τήρηση  των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων.

Οι επενδύσεις που έχουν χαρακτηρισθεί Στρατηγικές μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ελέγχονται καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησής τους και κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας των φορολογικών κινήτρων από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με τη δημοσίευση της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είτε σταδιακά.