Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5002945 (Δ΄ κύκλος)

 

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5002945 και έπειτα από την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, προβαίνει στη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, για το Δ κύκλο (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια).

Να σημειωθεί ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι αιτήσεις που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς εκ παραδρομής είχε αναφερθεί στην πρόσκληση λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις είχαν καλυφθεί από τους προηγούμενους Κύκλους (υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις).

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων