Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6791Β/2023 αναφέρεται στον ορισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τουρισμού.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Η Διεύθυνση Ενεργεια κών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας  της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης  από πλευράς Υπουργείου Ευθύνης,