Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά στον ορισμό του συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 821 Β/2024 .