Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) με θέμα :

Αξιολόγηση του φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO  ΜΕΠΕ» και λήψη απόφασης για την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αρ. 182.3/14-6-2021 Απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ.

Πρόκειται για την ομόφωνη απόφαση έγκρισης  λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανανκύκλωσης (ΕΟΑν) κατά τη συνεδρίαση της 26.07.2022 ενέκρινε ομόφωνα τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ – ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Η Ένωση θα επανέλθει με λεπτομερέστερη ανακοίνωση μόλις αναρτηθεί η ως άνω απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ