Στις 23 Ιούνιου πραγματοποιήθηκε στην Κορσική το τελικό συνέδριο (Final Conference) του έργου CDWaste ManageVET-Διαχείριση Αποβλήτων ΑΕΚΚ.

Το έργο CDWaste ManageVET, του οποίου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ και ξεκίνησε το 2019 συγκεντρώνοντας εταίρους από την Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ιταλία και Ελλάδα, είχε ως κύριο στόχο την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων του Κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τόσο η πορεία όσο και τα αποτελέσματα των εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης. Εν συντομία, τις βασικές ενέργειες και επιτεύγματα το προγράμματος αυτού αποτελούν: (1) η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου, που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της κατάρτισης για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, (2) η δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και του αντίστοιχου υλικού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πεδίο της διαχείρισης των ΑΕΚΚ (3) η ανάπτυξη μιας διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (τηλεκατάρτισης) που φιλοξένησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τέλος(4) η πιλοτική εκπαίδευση είκοσι εργαζομένων του Κατασκευαστικού κλάδου, που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την ΠΕΔΜΕΔΕ.