Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλης Γραφάκος, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Το ΕΣΔΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ και εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 39/31.8.2020 ( ΦΕΚ Α’ 185).

Η τροποποίηση του ΕΣΔΑ κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις της κυκλικής οικονομίας καθώς και στις πρόσφατες αλλαγές των κριτηρίων χρηματοδότησης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των υποδομών από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Οι αλλαγές επί του ΕΣΔΑ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά  εδώ , ενώ στο  κείμενο αυτό είναι το ΕΣΔΑ με ενσωματωμένες τις ως άνω αλλαγές επισημασμένες με κίτρινο χρώμα.

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους για τη διαβούλευση στην Ένωση μέχρι και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022