Οι στρατηγικές για την προσέλκυση και την ένταξη νέων και γυναικών στον Κατασκευαστικό κλάδο ήταν στην πρώτη γραμμή της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης των εταίρων του έργου LET’S CAMPAIGN.

Οι εταίροι του προγράμματος συναντήθηκαν στις 24 και 25 Ιανουαρίου δια ζώσης (στις Βρυξέλλες) και διαδικτυακά, προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για δράσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων και γυναικών στον Κατασκευαστικό κλάδο. Πολλές και κοινές προκλήσεις και εμπόδια εντοπίστηκαν, ενώ τονίστηκε η αναδυόμενη ανάγκη ένταξης αυτών των ομάδων-στόχων στον Κατασκευαστικό κλάδο!

Στα πλαίσια του brainstorming που έλαβε χώρα μεταξύ των συμμετεχόντων, προτάθηκαν ιδέες για νέες πρωτοβουλίες που θα προωθηθούν στις εμπλεκόμενες στο έργο χώρες (Ελλάδα μέσω της ΠΕΔΜΕΔΕ, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Γερμανία, Αυστρία, Λιθουανία, Βέλγιο). Κατά την επόμενη φάση του έργου, οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης θα συγκεντρωθούν σε ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών προς υιοθέτηση, με σκοπό την προσέλκυση και την ένταξη νέων και γυναικών στον Κατασκευαστικό κλάδο!