Μετά την ολοκλήρωση του Πράσινου Εγχειριδίου: Ένα εγχειρίδιο παρουσίασης του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΠΔΣ και την εφαρμογή τους στα κατασκευαστικά έργα (Διακρατική Έκθεση), οι εταίροι του GUPP, στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 06/10/2021, συζήτησαν σχετικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ).

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες επίκαιρες γνώσεις και δεξιότητες εφαρμογής ΠΔΣ στα κατασκευαστικά έργα, δίνοντας έμφαση στη συμβολή των ΠΔΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη και μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου GUPP θα σχεδιαστεί για όσους εργάζονται στο δημόσιο τομέα και για τις αναθέτουσες αρχές, για εργολήπτες κατασκευαστικών έργων, προκειμένου να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση και εξοικείωση με τις ΠΔΣ.

Σύντομα, το Πράσινο Εγχειρίδιο θα δημοσιευθεί μέσω των καναλιών επικοινωνίας και της ιστοσελίδας του έργου GUPP, παρέχοντας πληροφορίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό- διακρατικό επίπεδο σχετικά με τις εξελίξεις της υιοθέτησης των ΠΔΣ στις εμπλεκόμενες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Σλοβενία).

The GUPP project ” Upgrading skills for EU Greener Public Procurements in Construction Works ” (Erasmus +) is expected to have a significant impact in Greece, which is represented in the project by PEDMEDE and the Managing Authority of the OP. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, in the effort to implement the recently approved National Action Plan for Green Public Procurement (ΦΕΚ 466Β/2021/ 08/02/2021).