Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε  Οδηγό για τις ενώσεις επιχειρήσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση  και ενημέρωσή τους σε θέματα και δράσεις που ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και την παροχή  κατευθύνσεων ως προς τους βασικούς παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι ενώσεις επιχειρήσεων  για την αποφυγή ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε αντί-ανταγωνιστικές συμπεριφορές.

Η νομοθεσία απαγορεύει  συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά.
Οι συμπεριφορές αυτές έχουν συνήθως τη μορφή συνεννοήσεων ή συμφωνιών: α) καθορισμού τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, β) περιορισμού ή ελέγχου της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων, γ) κατανομής των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, δ) εφαρμογής στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές ή ε) εξάρτησης της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες δε συνδέονται με το αντικείμενο των συγκεκριμένων συμβάσεων.

Περαιτέρω, αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές ενδέχεται να προκύψουν για μία επιχείρηση υπό προϋποθέσεις και κατόπιν πρόσκλησης σε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων ή σε αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή σε εναρμονισμένες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια.

Στον εν λόγω Οδηγό καταγράφονται επίσης οι συνέπειες παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και παρέχονται βασικές συστάσεις προς τις ενώσεις επιχειρήσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό εδώ