Εκδόθηκε  η  εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών 2022-2024 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης   ξεχωριστά για Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Το 2021 ανέρχεται συνολικά σε 6,75 δισ. ευρώ , ενώ για όλη την περίοδο 2022-2024 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 20,25 δισ. ευρώ.
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ προστίθενται και πόροι για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα για το 2021 έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό πόροι ύψους 2,635 δισ. ευρώ. Έργα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ.