Το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τα ηλεκτρονικά έντυπα δημοσίευσης προκηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων.

Σκοπός των ηλεκτρονικών εντύπων είναι να συμπληρώνονται κυρίως αυτόματα από τα συστήματα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και όχι από τους χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό και προς υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών στο παράρτημα της εγκυκλίου παρουσιάζεται ενδεικτικό παράδειγμα συμπλήρωσης ηλεκτρονικού εντύπου που αφορά σε δημοσίευση προκήρυξης.