Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  εξέδωσε έγγραφο με το οποίο αποσαφηνίζει ζητήματα που αφορούν στον υπολογισμό και την απόδοση της κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Στο ως άνω έγγραφο εκτός των άλλων αναφέρεται ότι:

-Από 1.4.2019  βάση υπολογισμού αυτής αποτελούν οι συμβάσεις άνω των χιλίων ευρώ (1000 €) προ ΦΠΑ και το  ποσοστό κράτησης  ορίστηκε στο ποσοστό 0,07% επί της αξίας προ ΦΠΑ κάθε συμβάσεως .

-Εφόσον συνάπτεται  τροποποιητική σύμβαση  μετά την 1.4.2019, και η τροποποίηση  αφορά σε αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή εν γένει του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, το ποσοστό κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ανέρχεται σε 0,07%, για το υπερβάλλον τίμημα  ή οικονομικό αντικείμενο.

-Ο υπεύθυνος φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή είναι υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης.Τα ποσά που παρακρατούνται από τον φορέα που εκκαθαρίζει και πληρώνει, αποδίδονται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση της παρακράτησης.

Το Χαρτόσημο υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ο ΟΓΑ Χαρτοσήμου σε ποσοστό 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου 3%. Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης, παρακρατούνται τα ποσά για Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου, και αποδίδονται στη ΔΟΥ του φορέα που  καταβάλλει.