Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Εταιρειών της  ΠΕΔΜΕΔΕ και την από 01.09.2021 Πρόσκληση για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης, για τη συμμετοχή των εταιρειών μελών στη Γενική Συνέλευση και στις σχετικές ψηφοφορίες απαιτείται η οικονομική τους ενημερότητα και η έγκαιρη αποστολή των νομιμοποιητικών εγγράφων, του ονόματος του νομίμου εκπροσώπου καθώς και η ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου (e mail) που πρέπει να επιβεβαιωθεί με τη Γραμματεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες μέλη δύνανται τα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 22 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής .

  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι τα εξής:

Α. Για τις Α.Ε.

Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας με το οποίο θα εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ., κάτοχος ΜΕΚ

«Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον/την………………….όπως εκπροσωπήσει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ……………………….για να λάβει μέρος και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί  την 23/09/2021»

Β. Για τις Ε.Π.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας ή ΦΕΚ δημοσίευσής του (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές , κάτοχος ΜΕΚ.

Γ. Για τις Ο.Ε. τις Ε.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές, κάτοχος ΜΕΚ.

Παραθέτουμε υπόδειγμα Πρακτικού Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρείας σε επεξεργάσιμη μορφή, προς διευκόλυνση των μελών μας.