Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Εταιρειών της  ΠΕΔΜΕΔΕ, τα μέλη που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να  προσκομίζουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο και να  διαθέτουν τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα για την έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας τους, η οποία θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερη.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες μέλη δύνανται τα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 24η Απριλίου 2024, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής.

Α. Για τις Α.Ε.

Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας με το οποίο θα εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ., κάτοχος ΜΕΚ

«Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον/την………………….όπως εκπροσωπήσει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία …………για να λάβει μέρος και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ  που θα πραγματοποιηθεί   την 25/04/2024

Β. Για τις Ε.Π.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας ή ΦΕΚ δημοσίευσής του (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές , κάτοχος ΜΕΚ.

Γ. Για τις Ο.Ε. τις Ε.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.

Καταστατικό της Εταιρείας (για να προκύπτουν οι διαχειριστές) ώστε να ψηφίσει ένας από τους διαχειριστές, κάτοχος ΜΕΚ.

Παραθέτουμε υπόδειγμα Πρακτικού Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρείας σε επεξεργάσιμη μορφή, προς διευκόλυνση των μελών μας.