Η ΕΑΔΗΣΥ  επιχειρεί την αποτύπωση και αποσαφήνιση του ισχύοντος πλαισίου που διέπει την εμπιστευτικότητα πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, καθώς και την οριοθέτηση του κύκλου των προστατευόμενων πληροφοριών με την Οδηγία που εξέδωσε.

Έτσι, είναι πιθανό, κάποιο από τα έγγραφα που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας μαζί με την προσφορά του, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, να περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες που καλύπτονται από την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού απορρήτου, ή άλλες εμπιστευτικές πτυχές – λ.χ. την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων- στις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση τρίτων που δεν διαθέτουν την προσήκουσα άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, καλείται να εξετάσει το αίτημα οικονομικού φορέα σχετικά με τη μεταχείριση των πληροφοριών που υποβάλλονται ως εμπιστευτικών, εξακριβώνοντας ιδίως αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο δικαίωμά του για προστασία των πληροφοριών, έναντι του δικαιώματος των ανταγωνιστών του να λάβουν γνώση αυτών με σκοπό, ενδεχομένως, να προσβάλουν την απόφαση ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

Η Οδηγία 28/2023 παρέχει διευκρινίσεις προς την κατεύθυνση αυτή.