Ενημέρωση  σχετικά με προσφάτως δημοσιευθείσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, επί ζητημάτων σχετικών με τις Δημόσιες Συμβάσεις, παρέχει η πρόσφατη Οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ και συγκεκριμένα η ΕΑΔΗΣΥ ενημερώνει για:

-Την παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο μέχρι  την 31-12-2025

-Την αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 και παράταση ισχύος των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ., Μελετητών και Γραφείων Μελετών μέχρι τις 31.12.2024.

-Την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024

-Τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών για τη διετία 2024 και 2025. Για τις Δημόσιες συμβάσεις έργων το όριο ανέρχεται στα  5.538.000 €