Ειδικότερα θέματα που αφορούν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016 αναφέρονται στην Κατεθυντήρια  Οδηγία  26/2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

Σχετικά με τη δραστηριότητα «Ύδωρ»:

Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ εφαρμόζονται στις δραστηριότητες της παροχής ή λειτουργίας σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να π

Έτσι,  η παροχή νερού, η οποία δε συνδέεται με σταθερό δίκτυο αλλά πραγματοποιείται με χρήση άλλων μεθόδων εμφιαλωμένο νερό),δεν εμπίπτει στις διατάξεις  του Βιβλίου ΙΙ του νόμου.
Οι αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πόσιμου ύδατος μπορούν να πραγματοποιούν και άλλες δραστηριότητες σχετικές με τα ύδατα, όπως έργα στον τομέα της υδραυλικής μηχανικής, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα ή έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διαδικασίες για τις συμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία για όλες τις, σχετικές με τα ύδατα, δραστηριότητες, όποιο τμήμα του κύκλου του ύδατος και να αφορούν , με εξαίρεση την προμήθεια νερού.

 

Ως προς τη δραστηριότητα «Λιμένες και Αερολιμένες»
Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ εφαρμόζονται στις συμβάσεις που ανατίθενται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που αφορούν την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών σε φορείς που πραγματοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Ειδικότερα,  οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής , της μεταφοράς ή της διανομής φυσικού αερίου ή θερμότητας και ηλεκτρισμού, αντίστοιχα καθώς και
β) την τροφοδότηση των δικτύων αυτών με φυσικό αέριο / θερμότητα ή ηλεκτρισμό, αντίστοιχα.

Ως προς τις μεικτές συμβάσεις :

Ως μεικτή σύμβαση νοείται εκείνη που το αντικείμενό της περιλαμβάνει
i. διαφορετικά είδη συμβάσεων (προμήθεια, υπηρεσία, έργο) ή
ii. υπάγεται σε διαφορετικά νομικά καθεστώτα (Βιβλίο Ι, Βιβλίο ΙΙ, νόμος περί παραχωρήσεων, μη
ρ ύθμιση από το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει εφαρμογής εξαιρέσεων από το πεδίο
ρύθμισης ), πλην όμως ανατίθεται κατά τρόπο ενιαίο.

Μεικτές συμβάσεις που περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη συμβάσεων βασικός κανόνας αυτός  σύμφωνα με τον οποίο:
οι μεικτές συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης .

Σε περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ και με αντικείμενα που δεν εμπίπτουν σε αυτό και τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης είναι αντικειμενικά διαιρετά , οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν
 την ανάθεση είτε χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη : στην περίπτωση αυτή η απόφαση για το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς καθεμίας από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους
 την ανάθεση ενιαίας σύμβασης

Αντίθετα, εάν τα διαφορετικά μέρη συγκεκριμένης σύμβασης δεν είναι αντικειμενικά διαιρετά, το νομικό καθεστώς που διέπει τη σύμβαση καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης.

Κρίσιμο  στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το προσήκον καθεστώς ανάθεσης ενιαίας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, είναι κατά πόσον τα διαφορετικά α ντικείμενα μιας σύμβασης δύνανται να διακριθούν αντικειμενικώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Οδηγία αναφέρονται και παραδείγματα συγκεκριμένων φορέων και δρασητιροτήτων.