Ο φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής,  παραθέτει   τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, ο οποίος θα ισχύει αναδρομικά από 01/01/2023 και εφεξής

 Υπολογισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος

Ο υπολογισμός του ελάχιστου κέρδους γίνεται με το άθροισμα τριών επιμέρους ποσών ως ακολούθως:
α) Υπολογισμός ποσού περίπτωσης α’:
– Υπολογισμός ποσού υποπερίπτωσης αα (ανάλογα με τα χρόνια δραστηριότητας/τριετίες)
– Υπολογισμός ποσού υποπερίπτωσης αβ (αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου)
Το τελικό ποσό περίπτωσης α’ προκύπτει μεταξύ του μεγαλύτερου των υποπεριπτώσεων αα’ και αβ’
β) Προσαύξηση επί του ποσού της περίπτωσης α’ (κόστος μισθοδοσίας)
γ) Προσαύξηση επί του ποσού της περίπτωσης α’ (προσαύξηση ΚΑΔ)

Αναλυτικά η προσαύξηση εφαρμόζεται όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας

Τριετίες                         Προσαύξηση              Ελάχιστο εισόδημα
1 (1ο έως 3ο έτος)                                                     10.920,00
2 (4ο έως 6ο έτος)                                                     10.920,00
3 (7ο έως 9ο έτος)        10%1.092,00                        12.012,00
4 (10ο έως 12ο έτος)   10% 1.092,00                        13.104,00
5 (13ο και άνω)            10% 1.092,00                        14.196,00

Οι τριετίες και τα χρόνια δραστηριότητας για την εφαρμογή της διάταξης υπολογίζονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Συνεπώς, εάν μια ατομική επιχείρηση έχει ασκήσει δραστηριότητα για 3 έτη, στη συνέχεια διακόψει και μετά από κάποια έτη ασκήσει άλλη δραστηριότητα, τα έτη θα συνεχίσουν να μετράνε από το 3ο έτος ανεξάρτητα εάν η νέα δραστηριότητα εντάσσεται σε άλλο ΚΑΔ και ο φορολογούμενος θεωρείται ότι ήδη έχει συμπληρώσει ήδη μια τριετία.

 

αβ) Εφόσον η ατομική επιχείρηση απασχολεί υπάλληλο, το ανωτέρω ποσό που προκύπτει από την υποπερίπτωση αα’ συγκρίνεται με τις ετήσιες μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου και επιλέγεται το μεγαλύτερο εξ αυτών.

Παράδειγμα: Ατομική επιχείρηση με 8 χρόνια δραστηριότητα (στην 3η τριετία) και με ελάχιστο τεκμαιρώμενο εισόδημα 12.012,00 απασχολεί υπάλληλο με ετήσιες μικτές αποδοχές ύψους 14.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της περίπτωσης α’ προσδιορίζεται σε 14.000,00 (14.000,00 >12.012,00).

β)  Το ποσό της περίπτωσης α’ προσαυξάνεται με δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο επιχειρηματίας που υπάγεται στις διατάξεις αυτές, για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί

γ)  Το ποσό της περίπτωσης α’ προσαυξάνεται τέλος με πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 *(Α’ 71), όπως ορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022, στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

Εξαιρέσεις από το ελάχιστο καθαρό εισόδημα (παρ. 6 άρθρου 28Α του ΚΦΕ)

Οι νέες διατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται:
α) σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12, εφόσον συμβάλλονται με έως και τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους,
β) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%)