Επειδή, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  παραβιάζει τον υγιή ανταγωνισμό και στην πράξη αλλοιώνει την οικονομική προσφορά του Αναδόχου προκύπτει ότι η ακολουθούμενη πρακτική της εκ των υστέρων αλλαγής του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης,  συνιστά ρητή παραβίαση της ευρωπαϊκής  νομοθεσίας, επισημαίνει, εκτός των άλλων η Ένωση με επιστολή της προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ.