Παρότι στη διάταξη του άρθρου  152 Ν. 4938/2022, (ΦΕΚ 109Α/2022)  ρητά αναφέρεται ότι «Κατ΄εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων …..με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του PVC και του  HDPE  απολογιστικά……» ακόμα και σήμερα πολλές Υπηρεσίες αμφισβητούν το δικαίωμα του Αναδόχου για την επιλογή του τρόπου πληρωμής των ως άνω υλικών, είτε απολογιστικά  είτε με  αναθεώρηση.

Για το λόγο αυτό η Νομική Υπηρεσία  της Ένωσης  επικοινώνησε με την Δικηγόρο , Συνεργάτη της Γενικής Γραμματέως Υποδομών  κα Φωτεινή Παπατσώρη, και έλαβε γραπτώς την εξής  απάντηση:

” Επί του ερωτήματός σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Είναι δεδομένη η αναφορά στη διάταξη της νομοθετικής ρύθμισης, ως προς τη δυνατότητα που παρέχεται στους αναδόχους να πληρώνονται με απολογισμό τα αναφερόμενα στη ρύθμιση υλικά, ως εκ τούτου είναι σαφές ότι δεν υπάρχει η έννοια της υποχρεωτικότητας της απολογιστικής πληρωμής στην εν λόγω διάταξη.”.